Spodoba ci się

Twój koszyk

0

Nie masz produktów w koszyku.

Warunki handlowe

 

WARUNKI HANDLOWE

 

Firmy Color index s.r.o. z siedzibą Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha 9 - Kbely, sygnatura: 07727585 zarejestrowane w Sądzie Miejskim w Pradze, oddział C 306464.

do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.farby-samochodowe.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki (dalej jako „warunki handlowe“) Firmy Color index s.r.o. z siedzibą Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha 9 - Kbely, sygnatura: 07727585 zarejestrowane w Sądzie Miejskim w Pradze, oddział C 306464. (dalej jako  „sprzedawca“) regulują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej „Kodeks Cywilny”) wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku z lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „Umową kupna”) zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „Kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.farby-samochodowe.pl (zwanej dalej „stroną internetową”), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”) .

 1. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.
 2. Postanowienia odbiegające od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
 3. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.
 4. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
 1. KONTO UŻYTKOWNIKA
  1. Na podstawie rejestracji Kupującego dokonanej na stronie internetowej, Kupujący może korzystać ze swojego interfejsu Użytkownika. Kupujący może dokonywać Zamówień Towaru ze swojego interfejsu Użytkownika (dalej „konto“). Kupujący może również dokonywać zamówienia Towaru bez rejestracji, bezpośrednio z poziomu interfejsu Sklepu Internetowego.
  2. Podczas Rejestracji na stronie internetowej oraz w trakcie zamawiania towaru, kupujący zobowiązany jest do podawania swoich prawdziwych i kompletnych danych. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych na koncie użytkownika przy każdej ich zmianie. Sprzedający wychodzi z założenia, że dane podane przez Kupującego na Koncie Użytkownika oraz podczas zamawiania Towaru są prawdziwe.
  3. Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest loginem i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do jego indywidualnego konta użytkownika.
  4. Kupujący nie ma prawa do udostępniania Konta Użytkownika osobom trzecim..
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Sprzedający może w dowolnym momencie skasować Konto Użytkownika, w szczególności w sytuacji, gdy użytkownik nie korzysta ze swojego Konta przez okres 3 lat, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy dowolny ze swoich obowiązków wynikający z umowy  kupna (łącznie warunków handlowych).
  7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może być okresowo niedostępne, przede wszystkim z uwagi na konieczne aktualizacje sprzętowe i programowe, względnie z uwagi na niezbędne prace serwisowe prowadzone przez osoby trzecie.
 2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA
  1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów. Postanowienia § 1732 paragraf 2 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
  2. Interfejs internetowy Sklepu zawiera informację o towarach oferowanych przez Sprzedającego do sprzedaży, wraz z podaniem Cen poszczególnych Towarów. Ceny oferowanych towarów podawane są wraz z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towaru i cena danego towaru obowiązują w momencie ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu oraz okresie obowiązywania Interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości sprzedającego zawarcia umowy w oparciu o indywidualnie wynegocjowane warunki. 
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Interfejs internetowy Sklepu zawiera również informacje na temat kosztów pakowania (Usługi) i Dostawy Towaru. Informacje na temat kosztów pakowania i Dostawą Towaru podane w interfejsie internetowym Sklepu obowiązują wyłącznie w przypadkach, kiedy Towar dostarczany jest na terytorium Polski.
  5. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje na temat:
   • zamawianego Towaru (Kupujący „wrzuca” zamawiane produkty do elektronicznego Koszyka na stronie Sklepu Internetowego)
   • sposobu zapłaty Ceny za zakup Towaru, dane na temat żądanego sposobu Dostawy zamawianego Towaru i
   •  informacje na temat właściwości Towaru informacje na temat kosztów dostawy towaru, wraz z kosztami pakowania oraz dostawy (dalej „zamówienie“).
  6.  Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedającego poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, kupujący ma jeszcze możliwość sprawdzenia oraz zmiany podanych w zamówieniu danych, wraz z możliwością sprawdzenia, czy w trakcie składania nie popełniono żadnych błędów oraz ewentualnej poprawy takich błędów. Kupujący przesyła zamówienie do sprzedającego klikając opcję „Zakończ i zapłać” lub „Zamów”. Dane podane w Zamówieniu stają się w tym momencie dla Sprzedającego prawidłowe. Po otrzymaniu zamówienia, sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie kupującemu drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej „adres elektroniczny Użytkownika“).
  7. W zależności od charakteru Zamówienia (ilość Towaru, wysokość Ceny, spodziewane koszty Dostawy) Sprzedający ma zawsze prawo zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).
  8. Kupujący wyraża zgodę na zawarcie Umowy za pomocą kanałów komunikacji zdalnej. Koszty wynikłe po stronie Kupującego w związku z komunikacją na odległość i związane z zawarciem Umowy (koszt połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) Kupujący pokrywa we własnym zakresie.
  9. W przypadku, gdy zamówienie zawiera towar przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, przedmiot ten zostanie wysłany do kupującego wyłącznie na podstawie wypisu z rejestru działalności lub handlowego. Na podstawie jednego z ww. dokumentów sprzedający utworzy rejestrację dla kupującego i prześle dane dostępowe na jego adres e-mail, w przypadku dalszych zakupów w/w produkty będzie można wysłać do kupującego dopiero po otrzymaniu zamówienia w ramach tej rejestracji.
 3. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić sprzedającemu w następujące sposoby:
   • płatność gotówką w sklepie stacjonarnym przejącego pod adresem Dolní Branná 235, 543 62 Dolní Branná lub Mladoboleslavská 22, 197 00 Praha 9 – Kbely.
   • płatność gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym w zamówieniu przez Kupującego;
   • bezgotówkowy standardowy przelew bankowy na rachunek Sprzedającego nr. 2401549255/2010, prowadzonym w FIO Banka, as (zwanym dalej „kontem sprzedawcy”);
   • bezgotówkowe płatność za pośrednictwem systemu płatności ThePay.cz s.r.o..;
  2. Wraz z Ceną sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego również kosztów pakowania i Dostawy w umówionej wysokości. Jeżeli nie podano inaczej, należność za zakup rozumie się również koszty pakowania i Dostawy Towaru.
  3. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry. Wyjątkiem jest zamówienie towaru o charakterze towaru dopasowanego do klienta, w szczególności poprzez zamówienie lakieru samochodowego o mieszanym odcieniu, w butelce naprawczej z pędzlem lub lakieru samochodowego do nakładania pistoletem natryskowym. Lub w przypadkach, gdy poprzednie zamówienie nie zostało wielokrotnie zaakceptowane przez klienta.
  4. W przypadku płatności za pobraniem należność za zakup opłacana jest w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, należność za zakup płatna jest do 5 dni od zawarcia umowy.
  5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty za towar wraz z podaniem w tytule przelewu tytułu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty przez kupującego należności za zakup Towaru spełniony zostaje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku sprzedającego.
  6. Sprzedający ma prawo, w szczególności w przypadku, gdy kupujący nie dostarczy dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
  7. Zniżki oferowane Kupującemu przez Sprzedającego nie łączą się.
  8. Jeżeli jest to zwyczajowe w stosunkach handlowych lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna.Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – faktura zostanie wystawiona kupującemu przez sprzedawcę po zapłaceniu ceny towaru i przesłana wraz z zamówionym towarem lub w formie elektronicznej na życzenie klienta.
  9. W przypadku, gdy zagraniczna firma jest płatnikiem VAT, zostanie jej wystawiona faktura pro forma do zapłaty z góry na podstawie utworzonego, nieopłaconego zamówienia. Należy o tym wcześniej powiadomić e-mailem na adres info@autolaky-eshop.com. Jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry przez bramkę płatniczą ThePay, a firma dodatkowo domaga się zwrotu nadpłaty podatku VAT, jesteśmy zmuszeni pobrać opłatę bankową w wysokości 100 CZK za dokonaną płatność zagraniczną. Wyjątkiem są te przypadki, w których rachunek beneficjenta jest w banku FIO i ta transakcja jest bezpłatna.
  10. Zgodnie z ustawą o o ewidencji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży, w tym do wystawienia paragonu. Jednocześnie zobowiązany jest do elektronicznego przesłania informacji o pobranej kwocie przez elektroniczny system organu podatkowego; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w terminie 48 godzin.
 4. ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą kupującego (w szczególności zamawianie jakichkolwiek lakierów samochodowych mieszanych, lakierów przemysłowych , lakieru samochodowego lub butelki naprawczej) lub na jego osobę z umowy kupna na dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, z umowy kupna na dostawę towarów w zapieczętowanego opakowania, które konsument wyjął z opakowania i nie może być zwrócone ze względów higienicznych oraz z umowy kupna dostawy nagrania audio lub wideo albo programu komputerowego, jeżeli naruszył oryginalne opakowanie.
  2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 § 1 kc) dni od otrzymania towaru, a jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. dstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który jest dołączony do regulaminu. Odstąpienie od umowy kupna może zostać wysłane przez kupującego na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego info@autolaky-eshop.com.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu przez kupującego w ciągu czternastu (14) dni od doręczenia sprzedawcy odstąpienia od umowy kupna. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą pocztą.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, w taki sam sposób jak sprzedający otrzymał od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez kupującego przy zwrocie towaru do kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
  5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
  6. W przypadkach, gdy kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, sprzedającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bezgotówkowo na konto wskazane przez kupującego.
  7. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa prezentu między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, umowa prezentu na taki prezent traci moc, a kupujący jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.
 5. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
  1. W przypadku, gdy sposób Dostawy wynika z uzgodnień z Kupującym, na Kupującym spoczywa ryzyko oraz ewentualne koszty dodatkowe takiego sposobu Dostawy.
  2. Jeżeli sprzedający jest zobowiązany na mocy umowy kupna do dostarczenia towaru na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.
  3. W przypadku, gdy z przyczyn wynikłych po stronie Kupującego konieczne jest powtórne doręczenie lub doręczenie w sposób inny niż wyszczególniony w Zamówieniu, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego powtórnego doręczenia, względnie kosztów alternatywnego sposobu doręczenia..
  4. Przy odbiorze Towaru od Dostawcy (kuriera) Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania Towaru, a w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości bezzwłocznie zgłosić je Kurierowi. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym otwarciu przesyłki Kupujący nie ma obowiązku przyjęcia przesyłki od kuriera.
  5. Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie Dostawy Towaru mogą regulować dodatkowe warunki Dostawy Sprzedającego, jeżeli zostały przez Sprzedającego wydane.
 6. ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z WADY
  1. Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr. 634/1992 Sb., O ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami).
  2. Sprzedający przy odbiorze odpowiada kupującemu, że towar jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
   1. ma uzgodnione przez strony cechy, a w przypadku braku takich uzgodnień, ma cechy, które Sprzedający lub Producent opisał lub których Kupujący oczekiwał z uwagi na charakter towaru oraz na podstawie jego reklamy,
   2. towar nadaje się do celu określonego przez Sprzedającego lub do którego tego typu Towarów zwykle się używa,
   3. towar odpowiada jakościowo lub wykonawczo uzgodnionemu wzorowi lub opisowi jeśli jakość lub wersja zostały określone we wzorze umownym lub opisie towaru,
   4. przekazano odpowiednią ilość towaru, zgadzają się również wersja i masa oraz
   5. Towar odpowiada wymaganiom odpowiednich przepisów prawa.
  3. Postanowienia wymienione w ust. 7.2 Warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towaru sprzedawanego po obniżonej Cenie z uwagi na wadę, z powodu której zastosowana została obniżka Ceny, do zużycia Towaru wynikającego z jego typowego użytkowania, w przypadku Towaru używanego do wady odpowiadającej mierze użytkowania lub zużycia, którą Towar miał w momencie odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
  4. Jeżeli wada ujawni się w okresie sześciu miesięcy od dnia wydania towaru kupującemu, przyjmuje się, że towar był wadliwy w momencie jego wydania kupującemu. Kupującemu przysługuje prawo do skorzystania z wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania.
  5. Uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania kupujący realizuje pod adresem sprzedającego, jeżeli reklamacja jest możliwa co do asortymentu sprzedawanego towaru lub w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.
  6. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedającego za wady reguluje Regulamin reklamacji.
 7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI ZMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
  1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru w momencie zapłaty całej należności za zakupiony towar.
  2. Sprzedający w stosunku do kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. e Kodeksu Cywilnego.
  3.  Sprzedający obsługuje skargi konsumentów za pośrednictwem adresu elektronicznego info@autolaky-eshop.com Informację o rozpatrzeniu skargi kupującego sprzedający przesyła na adres elektroniczny kupującego.
  4. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna odpowiedzialna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystany w rozwiązywaniu sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna.
  5. Punktem kontaktowym określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 o rozwiązywaniu sporów konsumenckich online oraz o zmianie rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 oraz dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie o rozwiązywanie sporów konsumenckich online) jest Europejskie Centrum Konsumenckie, oddział Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy http://www.evropskyspotrebitel.cz.
  6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję zezwoleń handlowych przeprowadza właściwy urząd wydający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie jego kompetencji. Urząd ochrony danych osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.
  7. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Obowiązek udzielenia informacji kupującemu w rozumieniu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywa 95/46/EC (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO ”) związane z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy kupna, w celu negocjowania tej umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych sprzedawcy, sprzedawca wykonuje za pomocą specjalnego dokumentu.
 9. PRZESYŁANIE INFORMACJI REKLAMOWYCH I STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
  1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością sprzedającego na adres elektroniczny kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego informacji handlowych na adres elektroniczny kupującego. Sprzedający wypełnia obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania informacji handlowych za pomocą specjalnego dokumentu.
  2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. cookies. Jeżeli możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez przechowywania tzw. plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę na podstawie zdania poprzedniego.
 10. DORĘCZENIA
  1. Może zostać dostarczona kupującemu na adres e-mail kupującego.
 11. PRZEPISY KOŃCOWE
  1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.ybór prawa na podstawie zdania poprzedniego nie pozbawia konsumenta będącego konsumentem ochrony, jaką dają przepisy prawa, od których nie można wyłączyć w drodze umowy, a które w innym przypadku miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa na podstawie art. 6. (1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).
  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Warunków handlowych okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, w miejsce nieważnych postanowień wstępują postanowienia, których sens jest możliwie najbliższy sensowi postanowień nieważnych. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych. 
  4. Umowa wraz z Warunkami handlowymi archiwizowana jest przez Sprzedającego w postaci elektronicznej i pozostaje niedostępna.
  5. Załącznik formularza odstąpienia od umowy kupna jest dołączony do regulaminu.
  6. Wasze zadowolenie z zakupu jest monitorowane za pomocą kwestionariuszy e-mail w ramach programu Sprawdzone klientami, w którym nasz e-shop jest zaangażowany. W przypadku niektórych usług społeczeństwa informacyjnego nie odmówisz wysyłania naszej komunikacji biznesowej ani nie wycofasz swojej uprzedniej zgody.Korzystamy z ankiety, która jest operatorem portalu Heureka.cz, aby wysyłać ankiety, oceniać Twoje opinie i analizować naszą pozycję rynkową.
  7. Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy: Dolní Branná 235, 543 62 Dolní Branná, adres poczty elektornicznej info@autolaky-eshop.com, telefon +420 724 331 589.

 

Praga 10.2.2019

Nasze sklepy

Praga | Dolní Branná

Potrzebujesz namieszać idealny lakier samochodowy w sam raz dla twojego samochodu na konkretnej powierzchni? Przyjedź odwiedzić nasze sklepy.

Posiadamy 7 profesjonalnych urządzeń mieszających dla lakierów samochodowych i następne 3  urządzenia do mieszania farb przemysłowych, dzięki nim jesteśmy w stanie namieszać nietypowe odcienie i kolory na poczekanie.

Wybierz markę pojazdu, aby wyświetlić kody koloru lakieru zamknąć
+420 228 229 183 info@autolaky-eshop.com
Zaloguj się zamknąć

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookies są wykorzystywane przez reklamowe i społecznościowe sieci do modyfikowania wyświetlanych reklam tak, aby były dla Was interesujące.